top of page

Podział nieruchomości

Zaktualizowano: 7 sty 2019

Stoisz przed koniecznością wykonania podziału działki? Chcesz sprzedać część działki, wyjść ze współwłasności, zamienić się za grunty? Geodezyjny podziała nieruchomości jest w tym przypadku nieunikniony. Czynność ta jest ściśle uregulowana przepisami prawa, a znajomość podstawowych jej aspektów może zaoszczędzić Ci sporo czasu i nerwów w walce z Urzędami. Opowiem Ci w paru zdaniach czym się zajmuję realizując podziały nieruchomości, jednakże każda nieruchomości jest inna dlatego też każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia do sprawy.Podział nieruchomości rolnej


Co w przypadku, gdy stoisz przed koniecznością podziału działki rolnej? Znalazłeś kupca, wynegocjowałeś dobrą cenę i zaczynasz działać, żeby dobić targu...

Pamiętaj działkę rolną możesz podzielić jeżeli każda w wydzielonych działek będzie miała powierzchnię powyżej 0,30 ha, co w praktyce oznacza, że jeśli jesteś właścicielem działki, której powierzchnia jest mniejsza niż 0,6000 ha taki podział nie będzie możliwy do zrealizowania. Istnieją szczególne przypadki, gdy dopuszcza się podziału działki rolnej w celu wydzielenia działki mniejszej niż 0,30 ha. Podział taki może nastąpić, gdy wydzielana część działki przeznaczona zostanie na powiększenie nieruchomości sąsiedniej lub w celu regulacji granic nieruchomości. W takiej sytuacji jesteś zobowiązany do sprzedaży wydzielonej części działki w terminie 6 miesięcy od dnia, gdy decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna i prawomocna.Podział nieruchomości na podstawie MPZP i przepisów odrębnych

Inaczej ma się sytuacja, gdy działka nie jest działką rolną lub gdy działka znajduje się na obszarze aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP). W przypadku, gdy działka oznaczona jest użytkiem wchodzącym w skład kategorii gruntów zabudowanych i zurbanizowanych podział takiej działki może nastąpić jeżeli nie jest on sprzeczny z przepisami odrębnymi. Ustawodawca nie sprecyzował co należy rozumieć pod pojęciem "przepisy odrębne", w praktyce taki podział musi być zgodny z ogólnym stanem prawnych. Jeżeli działka znajduje się na obszarze objętym aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego podział musi być zgodny z warunkami określonymi w planie. O tym czy działka znajduje się na obszarze MPZP i jakie znajdują się w nim warunki dotyczące możliwości podziału działki dowiesz się w Urzędzie Miasta/ Gminy.Przebieg postępowania


W większości przypadków podział (w wyłączeniem części podziałów nieruchomości rolnych) wymagać będzie zatwierdzenia przez Wójta/ Burmistrza poprzez wydanie stosownej decyzji. Postępowanie wszczynane jest na wniosek strony i ma ono charakter dwu etapowy. W pierwszym etapie strona wnioskuje o wydanie postanowienia opiniującego zgodność proponowanego podziału z MPZP lub brak sprzeczności z przepisami odrębnymi. Do wniosku o wydanie postanowienia strona winna dołączyć:

  1. wstępny projekt podziału działki,

  2. wypis z ewidencji gruntów i budynków,

  3. mapa katastralna działki,

  4. protokół badania księgi wieczystej lub wypis w ksiąg wieczystych.

W drugim etapie strona wnioskuję o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości załączając do wniosku:

  1. mapę z projektem podziału nieruchomości,

  2. protokół przyjęcia granic działki.

Stroną, która może wnioskować o podział działki jest właściciel nieruchomości lub użytkownik wieczysty. Właściwy wybór geodety zaoszczędzi Ci sporo nerwów i czasu w celu załatwienia wszystkich formalności. Korzystając z naszych usług możesz mieć pewność, że wszystkie wnioski przygotujemy za Ciebie.

319 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

コメント


bottom of page